Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  “UITVAARTVERENIGING VOORELKAAR”

Algemeen.

Artikel 1.

De  “Uitvaartvereniging VoorElkaar” werkt in principe in Oostwold en omstreken. gevestigd te Oostwold  gem. Westerkwartier. Leden die verhuizen buiten dit gebied kunnen lid blijven van de vereniging.

Lidmaatschap.

Artikel 2.

Personen die lid willen worden kunnen zich melden bij de penningmeester.

Daarbij gelden de volgende regels:

 • tot en met 17 jaar, tegen de geldende contributieregeling
 • vanaf 18 jaar tegen een door het bestuur vast te stellen entreegeld.
 • Als donateurs, voor alleen de diensten van de uitvaartvereniging, tegen een door het bestuur vastgesteld bedrag.
 • Ieder nieuw lid ontvangt digitaal een exemplaar van dit reglement van de penningmeester.

Rechten vervallen onmiddellijk bij:

 • weigering of nalatigheid van betaling van de contributie
 • overlijden van de betalende ouder(s) , tenzij de kinderen tot en met 17 jaar aangegeven hebben lid te willen blijven tegen doorbetaling van de contributie welke normaliter door de ouder(s) betaald zou worden.

Wanneer er bij leden, die buiten het werkgebied van de vereniging wonen c.q. verblijven, een sterfgeval voorkomt en de overledene elders wordt begraven of gecremeerd, waarbij de uitvaart door een andere vereniging of instantie wordt verzorgd, hebben deze leden dezelfde rechten als leden die in het werkgebied wonen, mits het sterfgeval binnen 3 x 24 uren aan het bestuur is gemeld. Indien hieraan niet wordt voldaan kan het bestuur besluiten dat er geen tegemoetkoming wordt gegeven voor  de kosten  die normaliter door de vereniging worden gedaan.

Donateurs kunnen tegen kostprijs gebruik maken van de diensten van de vereniging.

Donateurs mogen de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen maar hebben geen stemrecht.

Donateurs hebben geen recht op uitkering van de pakket vergoeding van de vereniging

Contributie.

Artikel 3.

De contributie dient binnen 30 dagen na ontvangst van de nota te worden voldaan.

Als dat niet het geval is wordt er een herinnering verzonden om binnen 14 dagen de nota te voldoen

Wanneer het lid ook dan nog niet betaald wordt een 2e herinnering verstuurd met het verzoek alsnog binnen 8 dagen te betalen, deze herinnering bevat een verhoging van € 5,- voor administratie kosten.

Blijft het lid ook daarna in gebreke dan vervallen alle rechten en wordt het lidmaatschap door de vereniging opgezegd.

Bestuur.

Artikel 4.

Het door de Algemene Ledenvergadering benoemde bestuur regelt de functies onderling.

Artikel 5.

Bestuursleden ontvangen een jaarlijkse vergoeding die door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, wordt vastgesteld.

De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging. De penningmeester houdt een ledenlijst bij, maakt de nota op van de kosten van de uitvaart voor de nabestaanden en voert het beheer over de financiële middelen van de vereniging en bespreekt dat met de overige leden van het bestuur. De penningmeester maakt een balans en staat van baten en lasten op voor de Algemene Ledenvergadering. De penningmeester is ten allen tijde verplicht op aanvraag inzicht te geven  van de boeken en de kas, aan de overige leden van het bestuur.

Artikel 6.

Het bestuur mag de hulp inroepen van personen voor het verrichten van diensten. Het bestuur heeft ten allen tijde het recht maatregelen te nemen om de ingeroepen hulp die zich niet gedraagt volgens de regels en voorschriften van de vereniging niet meer op te roepen.

De beloning voor de verschillende diensten van de in dit artikel genoemde personen wordt vastgesteld door het bestuur.

Algemene ledenvergadering.

Artikel 7.

In de Algemene Ledenvergadering komt aan de orde de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering of een eventuele buitengewone Algemene Ledenvergadering.

Kennisgeving van overlijden.

Artikel 8.

Wanneer een lid komt te overlijden zijn de nabestaanden verplicht zo spoedig mogelijk (binnen 3 x 24 uur) de vereniging c.q. de uitvaartverzorger waar de vereniging een contract mee heeft, hiervan in kennis te stellen. Bij niet nakomen van deze verplichting is het bestuur bevoegd om de vergoeding aan te passen c.q. te laten vervallen. Bij het niet gebruik maken van de uitvaartverzorger of zijn/haar vervanger van de vereniging en er van een andere uitvaartverzorger gebruik wordt gemaakt, vindt er een korting plaats op de door de vereniging te verstrekken vergoeding in de kosten van de uitvaart, zoals is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Binnen 3 x 24 uur wordt 80% van pakketwaarde uitgekeerd, na 3 x 24 uur melden wordt 50 % van pakketwaarde uitgekeerd.

Vergoedingen.

Artikel 9.

De diensten die door of namens de vereniging worden verricht zijn het vervullen van alle formaliteiten en verrichten van alle diensten ten behoeve van de algehele regeling en verzorging van de uitvaart.

De vergoeding van de uitvaartvereniging heeft een tegenwaarde welke elk jaar door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. De tegenwaarde van de vergoeding van de vereniging kan nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten.

Verzorging van de uitvaart.

Artikel 10.

De uitvaartverzorger dient:

 • bij elke dienstverrichting gepaste kleding te dragen, dit naar genoegen van het bestuur en/of          nabestaanden.
 • direct na de kennisgeving van overlijden, degene van het personeel mede te delen, wiens beurt het is om af te leggen en te kisten en eventueel zelf de behulpzame hand te bieden
 • de aangifte bij de burgerlijke stand binnen de wettelijke termijn te regelen, na eerst de benodigde gegevens te hebben verzameld.
 • te zorgen voor toestemming om de overledene te vervoeren en te begraven c.q. te cremeren.
 • de benodigde dragers minimaal 24 uur voor de uitvaart in kennis te stellen.
 • na gepleegd overleg met de nabestaanden, bij een begrafenis te overleggen met degene die de graven uitgeeft en bij een crematie overleg te voeren met het crematorium.
 • stipt op het uur van de uitvaart ter plaatse aanwezig te zijn om alles onder zijn/haar leiding ordelijk en netjes te laten verlopen.
 • bij een uitvaart voor de rouwauto en de baar uitgaan en het werk van de dragers te regelen.
 • bij ziekte of verhindering zal zijn/haar plaats worden ingenomen door een door het bestuur  aan te wijzen vervanger.

Artikel 11.

Diegenen die betrokken zijn bij de uitvaart, hetzij bij het dragen, afleggen, kisten, hetzij bij de bediening, gedragen zich naar de aanwijzingen van de uitvaartverzorger.

Artikel 12.

De tijd van de uitvaart is naar keuze van de nabestaanden in overleg met de uitvaartverzorger en de betreffende instanties. Wordt een overledene van elders, hier begraven c.q. gecremeerd en de diensten van de vereniging worden verlangd, dan gelden dezelfde regels.

Algemene bepalingen.

Artikel 13.

 • niet anders dan in de Algemene Ledenvergadering kunnen in dit reglement veranderingen worden aangebracht.
 • herziening van dit reglement kan alleen plaats vinden op voorstel van het bestuur of minstens 20 van de stemgerechtigde leden.
 • voorstellen tot herziening van dit reglement door de leden moet minstens 14 dagen voor de
 • Algemene Ledenvergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht om behandeld te kunnen worden op de Algemene Ledenvergadering.
 • wijzigingen worden slechts vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering als 2/3 van de aanwezige leden zich voor heeft verklaard, waarna de leden in kennis worden gesteld.

Artikel 14.

Indien naar het oordeel van het bestuur de noodzakelijke uitgaven niet uit de middelen c.q. bezittingen van de vereniging kunnen worden betaald, is de Algemene Ledenvergadering bevoegd om een hoofdelijke omslag over de leden te heffen.

Artikel 15.

Over gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 16.

Dit reglement treedt in werking een dag na de vaststelling, waarna alle voorgaande huishoudelijke reglementen vervallen.

Oostwold, 08-04-2019

Het bestuur:

J.H. Moes voorzitter
J.W. ter Veer-v.d. Heide secretaris
G. Westhuis penningmeester.
L. Bolhuis  lid
H. Horinga  lid
K .Veenstra  lid
A.H. Vink  lid